• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel

Manufacturing and Safety Services Co., Ltd.

Up

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2542) เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี
EVM_IND_052.pdf (25.45 kB)

วันที่ประกาศ :  20 กรกฏาคม 2542 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
EVM_IND_051.pdf (125.27 kB)

วันที่ประกาศ : 13 เมษายน 2542  สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการเจาะน้ำบาดาล และการเลิกเจาะน้ำบาดาล
EVM_IND_050.pdf (46.33 kB)

วันที่ประกาศ : 13 เมษายน 2542  สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
EVM_IND_049.pdf (106.69 kB)

วันที่ประกาศ : 5 มิถุนายน 2541  สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 115/2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
EVM_IND_048.pdf (61.67 kB)

วันที่ประกาศ :  14 พฤษภาคม 2541   สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
EVM_IND_047.pdf (1.09 MB)

วันที่ประกาศ : 13 พฤศจิกายน 2540  สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
EVM_IND_046.pdf (55.40 kB)

วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2540 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
EVM_IND_045.pdf (122.93 kB)

วันที่ประกาศ : 4 กันยายน 2540 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กระป๋องสเปรย์ที่ใช้สารซี เอฟ ซี (CFCs) เป็นสารผลักดันในผลิตภัณฑ์กระป๋องสเปรย์
EVM_IND_044.pdf (19.76 kB)

วันที่ประกาศ : 3 เมษายน 2540 สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามตั้งโรงงานผลิตตู้เย็นที่ใช้ในบ้านเรือน (Household Refrigerator) ใช้สาร ซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต
EVM_IND_043.pdf (18.49 kB)

วันที่ประกาศ :  3 เมษายน 2540 สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
EVM_IND_042.pdf (124.12 kB)

วันที่ประกาศ :   22 สิงหาคม 2539 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
EVM_IND_041.pdf (161.84 kB)

วันที่ประกาศ : 27 มิถุนายน 2539 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
EVM_IND_040.pdf (42.20 kB)

วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2539  สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร
EVM_IND_039.pdf (51.55 kB)

วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2539 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายไม่อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
EVM_IND_038.pdf (28.48 kB)

วันที่ประกาศ : 12 ธันวาคม 2538 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
EVM_IND_037.pdf (20.26 kB)

วันที่ประกาศ : 3 ตุลาคม 2538 สถานะ : ยกเลิกแล้วโดยสิ้นเชิงหรือโดยปริยาย

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535เรื่อง การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบพ.ศ. 2538
EVM_IND_036.pdf (59.59 kB)

วันที่ประกาศ :   3 พฤษภาคม 2538 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2538) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสองมาตรา 7(1) และมาตรา 18 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
EVM_IND_035.pdf (1.54 MB)

วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2538 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
EVM_IND_034.pdf (27.12 kB)

วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2538   สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องวัตถุอันตราย ตาม หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง พ.ศ. 2538
EVM_IND_033.pdf (90.39 kB)

วันที่ประกาศ :  17 กุมภาพันธ์ 2538 สถานะ : ยังมีผลใช้บังคับอยู่

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 9 จาก 11
Powered by Phoca Download